ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมเทพหัสดิน สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. โดยสำนักติดตามและประเมินผล  จัดประชุมเพื่อคัดเลือกตัวชี้วัด  โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรโดยจะเร่งพัฒนาการปฏิบัติงานทุกด้านไปสู่ระบบ IT อย่างมีประสิทธิภาพ  เพื่อรองรับและยกระดับการให้บริการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ ได้อย่างรวดเร็ว ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้  โดยมีเป้าหมายเป็น “ สกสค. 4.0 ”  ทั้งนี้ จะดำเนินงานเป็นการนำร่อง ( Pilot Project ) กับสำนักงาน สกสค.จังหวัด 5 จังหวัด คือ จังหวัดปทุมธานี นครปฐม ราชบุรี สมุทรสาคร และนนทบุรี

ในการประชุมดังกล่าว ได้นำหลักการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA ) มาบูรณาการ ผนวกกับการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานที่สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ดำเนินการ  มาเป็นข้อมูลในการดำเนินการ

นายเอกศักดิ์  คงตระกูล   รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.  เป็นประธานการประชุม นายพิธาน  พื้นทอง  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  นายวัชรินทร์ จำปี และนายสำเริง กุจิรพันธ์  รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  พนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุม  โดยมีนายสุรพล  เคยบรรจง  ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผล  ผู้รับผิดชอบโครงการ1 1.1 3 5 2 4 6