ข่าวประชาสัมพันธ์

30.11.61
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมเทพหัสดิน ชั้น 1 อาคารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.

นายอรรถพล ตรึกตรอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการร่วมพิจารณากำหนดแนวทางการจัดสวัสดิการ และสวัสดิภาพให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2562 โดย เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ได้กล่าวในที่ประชุมว่า “งานของผมยึดหลัก ‘ซ่อมอดีต สร้างอนาคต’ โดยให้หันกลับไปมองอดีตที่ผ่านมาว่ามีงาน หรือโครงการอะไรที่ควรปรับปรุงแก้ไข และให้มองอนาคตที่เรากำลังจะพัฒนางาน หรือโครงการใหม่ ๆ การจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพให้มีความชัดเจน เพื่อครูและบุคลากรทางการศึกษาได้มีที่พึ่ง เช่น การจัดตั้งโครงการศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทย 78 ศูนย์ทั่วประเทศ เพื่อช่วยเหลือและให้ความเป็นธรรม เรื่องความปลอดภัยในร่างกาย ชีวิต และทรัพย์สิน การปรับปรุงหอพัก สกสค. ที่เน้นในด้านงานบริการการให้เกียรติครู โดยให้มีการจองห้องพักผ่านแอปพลิเคชัน เพื่อความสะดวกมากขึ้น เพราะความสำเร็จของ สกสค. คือ ความพึงพอใจของครู จึงมีการบริการเหนือความคาดหมายเกิดขึ้น เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ให้กับ สกสค. ในส่วนของโรงพยาบาลครู มีการปรับระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับยา และวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

นอกจากนี้จะจัดให้มีนิทรรศการ เพื่อโชว์ผลงานของสำนักงาน สกสค. จังหวัดทั่วประเทศ บริเวณข้างคลองผดุงกรุงเกษม ในช่วงปลายเดือนมกราคม 2562 เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ให้เป็นที่ประจักษ์แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา” ทั้งนี้ มีนายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ ประธานที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ นายสำเริง กุจิรพันธ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. รองประธานคณะกรรมการฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และนางอำนวยพร วัฒนารมย์ ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการและสวัสดิภาพ เป็นกรรมการและเลขานุการ