นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.หารือการแก้ไขปัญหาหนี้สินของครูและบุคลากรทางการศึกษา

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เป็นประธานการประชุมหารือการแก้ไขปัญหาหนี้สินของครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพิจารณาจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินของครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมอบหมาย เพื่อเสนอต่อนายกรัฐมนตรี และแต่งตั้งต่อไป โดยมีตัวแทนผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) และผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ที่เกี่ยวข้อง ร่วมหารือได้แก่ นายสุทิน แก้วพนา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายชาย มะลิลา รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. นางทิพพาศรี อินทะกุล ผู้อำนวยการภารกิจกองทุนและสวัสดิการทางการศึกษา นางสาวประทวน มูลหล้า หัวหน้ากลุ่มบริหารเงินทุนหมุนเวียน ผู้อำนวยการสำนัก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพย์สิน ณ ห้องประชุมเทพหัสดิน ชั้น 1 อาคารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.
1

2

7

5

4

3

6