ผลการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2564

สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา ผู้มีคุณูปการ และหน่วยงานให้ได้รับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติที่เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพจนเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน