พิธีลงนาม แก้ไขเพิ่มเติมบันทึกข้อตกลง โครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.กับธนาคารออมสิน

นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศษฐศิลป์ รัฐมนต รีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีลงนาม แก้ไขเพิ่มเติมบันทึกข้อตกลง โครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.กับธนาคารออมสิน วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมราชวัลลภ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ นายวีชัย ผู้อำนวยการธนารคารออมสิน ร่วมลงนามแก้ไขเพิ่มเติมบันทึกข้อตกลง โดยมีรองเล ขาธิการคณะกรรมการ สกสค. 2 ท่าน นายเอกศักดิ์ คงตระกูล นายวัขรินทร์ จำปี และทางธนาคารออมสิน มีนางขณิษฐา การีสรรพ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธออมสิน สายงานลูกค้าฐานราก และนางสาวกุสุมา. ปิงมอย รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบริหารผลิตภ๊ณฑ์การตลาดฯ ร่วมเป็นสักขีพยาน มีสาระสำคัญคือ การปรับลดอัตราดอกเบี้ยโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่กู้เงินตามโครงการดังกล่าว โดยสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ไม่รับเงินสนับสนุนที่ธนาคารออมสินจ่ายให้แก่สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ภายใต้ข้อตกลงเดิม และให้ธนาคารออมสินนำเงินดังกล่าวไปลดอัตราดอกเบี้ยให้แก่ผู้กู้ที่มีวินัยดีไม่มีหนี้ค้างชำระ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2561 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ยที่ลดลงแต่ละโครงการเป็นจำนวน 0.50 – 1.00 บาท รายละเอียดตามตารางดังแนบ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่กู้เงินสามารถเลือกแนวทางการจ่ายเงินรายเดือนได้ 2 แนวทาง คือ
แนวทางที่ 1 นำดอกเบี้ยที่ลดลงในแต่ละเดือนไปชำระเงินต้นโดยจ่ายเงินชำระหนี้รายเดือนเท่าเดิมแต่จะมีผลทำให้ระยะเวลาชำระหนี้หมดเร็วขึ้น
แนวทางที่ 2 นำดอกเบี้ยที่ลดลงไปลดการชำระหนี้รายเดือน ซึ่งจะทำให้จ่ายเงินชำระหนี้ รายเดือนลดลงจากเดิม แต่ระยะเวลาชำระหนี้ยังคงเท่าเดิม แนวทางนี้ผู้กู้ต้องแจ้งความประสงค์กับธนาคาร ออมสินสาขาที่ผู้กู้จ่ายเงินชำระหนี้รายเดือน
โดยมีนางสาวเสาวภาค แก้วนพคุณ ผู้อำนวยการสำนักบริหารสินทรัพย์ และทีมงาน บริหารจัดการพิธีลงนามฯสำเร็จลุล่วงด้วยดี
378889

378890