เลขาธิการคณะกรรมการสกสค.ร่วมประชุมบุคลากรทางการแพทย์ พนักงานเจ้าหน้าที่และบุคลากรสาธารณสุขห้วงเวลาของโรงพยาบาลครู เพื่อร่วมหาแนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลครู

นายธนพร สมศรี เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. พร้อมด้วยนายประเสริฐ บุญเรือง และ รศ.ดร.มังกร โรจน์ประภากร รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ร่วมประชุมบุคลากรทางการแพทย์ พนักงานเจ้าหน้าที่และบุคลากรสาธารณสุขห้วงเวลาของโรงพยาบาลครู เพื่อร่วมหาแนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลครูต่อไป เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมเทพหัสดิน ชั้น 1 อาคารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12