เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2563 ของสำนักงาน สกสค. กรุงเทพมหานคร

นายธนพร สมศรี เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2563 ของสำนักงาน สกสค. กรุงเทพมหานคร ให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา ผู้มีคุณูปการ และหน่วยงานด้านการศึกษา เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติที่เป็นแบบอย่างที่ดี ในด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพ จนเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน โดยแบ่งรางวัลเป็น 2 ระดับ ดังนี้ ระดับประเทศ จำนวน 1 รางวัล ได้รับเข็มกลัดพระพฤหัสบดี พร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล 30,000 บาท และระดับจังหวัด มี 2 ประเภทรางวัล ได้แก่ ประเภทบุคคล จำนวน 19 รางวัล ได้รับเข็มกลัดพระพฤหัสบดี พร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัลๆ ละ 5,000 บาท และประเภทหน่วยงาน จำนวน 1 รางวัล ได้รับโล่เกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท จากนั้นประธานในพิธีได้มอบทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ ให้แก่นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 1 ทุน โดย มีคณะกรรมการ สกสค. กรุงเทพมหานคร ร่วมเป็นเกียรติ

นายสมเกียรติ เจริญฉิม ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. กรุงเทพมหานคร เป็นผู้กล่าวรายงาน และบริหารการจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมเทพหัสดิน ชั้น 1 อาคารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.
911

912

914