การตรวจสุขภาพ และการตรวจตาต้อกระจก ประจำปี 2562

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ และสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา
สำนักสวัสดิการครู โดยโรงพยาบาลครูของ สกสค. จะทำการตรวจสุขภาพประจำปี 2562 ให้แก่
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พร้อมด้วยโรงพยาบาลศุภมิตรสุพรรณบุรี จะทำการตรวจตาต้อกระจก
ดังนี้

21 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.00 – 11.00 น. จุดตรวจโรงเรียนบางสะพานวิทยา อำเภอบางสะพาน
22 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.00 – 11.00 น. จุดตรวจสหกรณ์ออมทรัพย์ครูประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมือง
23 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.00 – 11.00 น. จุดตรวจสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 อำเภอปราณบุรี
24 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.00 – 11.00 น. จุดตรวจโรงเรียนบ้านทับใต้ อำเภอหัวหิน

SL ตรวจต้อกระจก 082562

SL ตรวจสุขภาพครู 072562

การเตรียมตัว ตรวจสุขภาพ 072562 2