การประชุมศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 1/2562

การประชุมศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 1/2562 นี้มีการแจ้งวัตถุประสงค์การจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเป็นศูนย์ให้ความช่วยเหลือครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อมีเหตุที่อาจทำให้เกิดอันตราย ต่อร่างกาย ชีวิตและทรัพย์สิน ทั้งในระยะจำเป็นเร่งด่วนและหลังเกิดเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัย เพื่อให้เป็นศูนย์ประสานงาน ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์การ การกุศล เพื่อช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีปัญหาในด้านสวัสดิภาพ
เพื่อเป็นศูนย์ให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายในด้านพิทักษ์สิทธิ เพื่อความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน ของครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งมิใช่ในกรณีพิพาทกับสายงานผู้บังคับบัญชาของครูและบุคลากรทางการศึกษา ประชุมศูนย์พิทักษ์ 12562 27มิย62_๑๙๐๗๐๓_0021

ประชุมศูนย์พิทักษ์ 12562 27มิย62_๑๙๐๗๐๓_0022

ประชุมศูนย์พิทักษ์ 12562 27มิย62_๑๙๐๗๐๓_0012

ประชุมศูนย์พิทักษ์ 12562 27มิย62_๑๙๐๗๐๓_0008

ประชุมศูนย์พิทักษ์ 12562 27มิย62_๑๙๐๗๐๓_0001

ประชุมศูนย์พิทักษ์ 12562 27มิย62_๑๙๐๗๐๓_0004

ประชุมศูนย์พิทักษ์ 12562 27มิย62_๑๙๐๗๐๓_0006

ประชุมศูนย์พิทักษ์ 12562 27มิย62_๑๙๐๗๐๓_0018

ประชุมศูนย์พิทักษ์ 12562 27มิย62_๑๙๐๗๐๓_0008