การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อน กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อน กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาหน่วยงาน ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพฯ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวถึงนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการว่า สกสค. เป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็ง มีเครือข่ายกว้างขวาง และมีศูนย์ สกสค. ประจำอยู่ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งในเบื้องต้นให้ความสำคัญกับขวัญและกำลังใจของครูอยู่แล้ว และทราบว่าผู้ที่เกี่ยวข้องกับ สกสค.ส่วนมากจะเป็นอดีตครู หรือครูเกษียณ จึงเชื่อว่าเป็นบุคคลที่มีจิตวิญญาณของความเป็นครูอย่างเต็มเปี่ยม และมีความพร้อมที่จะสนับสนุนให้บุคลากรทางการศึกษามีสวัสดิภาพและสวัสดิการที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม ขอให้เชื่อมั่นว่าผู้บริหาร ศธ. ทุกคน จะช่วยผลักดันการพัฒนาในด้านต่าง ๆ พร้อมหาทางแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ โดยมีแนวทางที่จะนำเทคโนโลยีมาใช้พัฒนางานของ สกสค. ทั้งใช้สำหรับการสื่อสารกับเพื่อนครูทั่วประเทศ, ใช้เป็นช่องทางสื่อสารระหว่างผู้ปฏิบัติงานในศูนย์ สกสค. ประจำจังหวัด กับผู้บริหาร ศธ., ใช้สนับสนุนกระบวนการทำงาน การบริหารจัดการ และการให้บริการ ทำให้มีความคล่องตัวมากขึ้น ตลอดจนช่วยลดเวลาการทำงานและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ด้วย ทั้งนี้ เมื่อนำเทคโนโลยีมาใช้ระยะหนึ่งแล้ว ควรที่จะต้องวัดและประเมินผลประสิทธิภาพในการพัฒนาองค์กรได้ด้วย รวมทั้งมีการสำรวจความพึงพอใจของครูและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายสูงสุด คือการบริหารจัดการหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด ที่จะเป็นมิติใหม่แห่งการสร้างความประทับใจในการให้บริการของ สกสค. พร้อมขอฝากชาว สกสค. ทุกคน มาร่วมกันพัฒนาศักยภาพ และประสิทธิภาพในการช่วยเหลือเพื่อนครู ให้สมกับปณิธานของ สกสค. ที่ว่า “เพื่อนครูอยู่ที่นี่” โดยมีนายบัญญัติ แฉ่งฉายา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค จ.ประจวบคีรีขันธ์ และนายวชิระ จิวประเสริฐ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ในนามสำนักงาน สกสค.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เข้าร่วมประชุม ดังกล่าวด้วย 1617

18

15

12

13

19

14

11

10

5

6

7

8

9

4

3

2

1