ขอความร่วมมือสำรวจสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ที่ประสบอุทกภัย

ด้วยศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ กระทรวงศึกษาธิการ   ได้ประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยสำนักงานคณะกรรมการ  สกสค. มีความต้องการทราบข้อมูลความเดือดร้อน และความต้องการความช่วยเหลือของสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.  ในการนี้ เพื่อให้การช่วยเหลือสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ที่ประสบภัยอุทกภัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและทั่วถึง จึงขอความร่วมมือจากท่านได้แจ้งให้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนและความต้องการขอรับความช่วยเหลือจากสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส.

โดยให้จัดส่งแบบขอรับความช่วยเหลือถึง สำนักงานสกสค. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ภายในวันที่ ๒๓  มกราคม  ๒๕๖๐  เท่านั้น 

เอกสาร1

เอกสาร2

เอกสาร3