ข่าวประชาสัมพันธ์ ‘การบรรยายเรื่อง แนวทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในกระทรวงศึกษาธิการ โดยได้รับเกียรติจากท่านพลโท โกศล ประชุมชาติ’

6