ข่าวประชาสัมพันธ์ ‘พิธีถวายผ้าพระกฐิน พระราชทาน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๖o ณ วัดแจ้งแสงอรุณ พระอารามหลวง จังหวัดสกลนคร ‘

7