นายยม อยู่ชมบุญ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประชุมประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่ สนง.สกสค.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 5 /2564

นายยม อยู่ชมบุญ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประชุมประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่ สนง.สกสค.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 5 /2564 มีการชี้แจงข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดำเนินกิจการงาน สกสค. เป็นไปตามระเบียบของสำนักงานคณะกรรมกการ สกสค.ต่อไป

ประชุมพนักงานเจ้าหนัาที่564_๒๑๐๒๐๑_0

ประชุมพนักงานเจ้าหนัาที่564_๒๑๐๒๐๑_6