นายยม อยู่ชมบุญ ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่ ภายในสำนักงานฯ

นายยม อยู่ชมบุญ ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่ ภายในสำนักงานฯ เพื่อกำหนดแผนดำเนินงานเพื่อการบริการสมาชิกที่ดีขึ้นต่อไป
ประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่_๒๑๐๔๐๙_0

ประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่_๒๑๐๔๐๙_1