นาย ยม อยู่ชมบุญ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นำพนักงานเจ้าหน้าที่ร่วมปลูกต้นไม่ในโครงการปรับภูมิทัศน์สำนักงานฯ

นาย ยม อยู่ชมบุญ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นำพนักงานเจ้าหน้าที่ร่วมปลูกต้นไม่ในโครงการปรับภูมิทัศน์สำนักงาน สกสค. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สกสค. ปลูกต้นไม้_๒๑๐๒๒๕_30

นางกมลพร อินบำรุง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ร่วมปลูกต้นไม้ในโครงการปรับภูมิทัศน์สำนักงาน สกสค. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
1 กมลพร

นายวชิระ จิวประเสริฐ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ร่วมปลูกต้นไม้ในโครงการปรับภูมิทัศน์สำนักงาน สกสค. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
4วชิระ

นางสาวจันทิมา ใจดี นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ร่วมปลูกต้นไม้ในโครงการปรับภูมิทัศน์สำนักงาน สกสค. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
2.จันทิมา

นายปิยะภัทร แฉ่งฉายา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ร่วมปลูกต้นไม้ในโครงการปรับภูมิทัศน์สำนักงาน สกสค. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
3.ปิยะภัทร