ประชาสัมพันธ์แบบสำรวจความต้องการด้านสวัสดิการ

แบบสำรวจความต้องการด้านสวัสดิการ

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.) ร่วมกับ สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ดำเนินการสำรวจความต้องการด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพ ของครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายในการดำเนินงาน ด้านการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพให้มีความชัดเจนมากขึ้น สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ได้เปิดช่องทางการกรอกแบบสำรวจความต้องการด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพ ของครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นั้น
ในการนี้สำนักงาน สกสค. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จึงขอความร่วมมือมายังท่านประชาสัมพันธ์ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบและสแกนคิวอาร์โค๊ด หรือกรอกเอกสารดังกล่าวโดยสามารถกรอกแบบสำรวจดังกล่าวได้ที่https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_DddZPXDQiDwVGZN2LlBp_bE8XM_y946bIMWcsjVtpNkb3g/viewform