ประชุมคณะกรรมการศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 30 ม.ค.2563

ประชุมคณะกรรมการศูนย์พิทักษฯ 30 มค63_๒๐๐๒๐๔_000

ประชุมคณะกรรมการศูนย์พิทักษฯ 30 มค63_๒๐๐๒๐๔_000_0

ประชุมคณะกรรมการศูนย์พิทักษฯ 30 มค63_๒๐๐๒๐๔_000_1

ประชุมคณะกรรมการศูนย์พิทักษฯ 30 มค63_๒๐๐๒๐๔_000_2

ประชุมคณะกรรมการศูนย์พิทักษฯ 30 มค63_๒๐๐๒๐๔_000_3

ประชุมคณะกรรมการศูนย์พิทักษฯ 30 มค63_๒๐๐๒๐๔_000_4

ประชุมคณะกรรมการศูนย์พิทักษฯ 30 มค63_๒๐๐๒๐๔_000_5

ประชุมคณะกรรมการศูนย์พิทักษฯ 30 มค63_๒๐๐๒๐๔_000_6

ประชุมคณะกรรมการศูนย์พิทักษฯ 30 มค63_๒๐๐๒๐๔_000_7

ประชุมคณะกรรมการศูนย์พิทักษฯ 30 มค63_๒๐๐๒๐๔_001

ประชุมคณะกรรมการศูนย์พิทักษฯ 30 มค63_๒๐๐๒๐๔_001_0

ประชุมคณะกรรมการศูนย์พิทักษฯ 30 มค63_๒๐๐๒๐๔_001_1

ประชุมคณะกรรมการศูนย์พิทักษฯ 30 มค63_๒๐๐๒๐๔_001_2

ประชุมคณะกรรมการศูนย์พิทักษฯ 30 มค63_๒๐๐๒๐๔_001_3

ประชุมคณะกรรมการศูนย์พิทักษฯ 30 มค63_๒๐๐๒๐๔_001_4

ประชุมคณะกรรมการศูนย์พิทักษฯ 30 มค63_๒๐๐๒๐๔_001_5

ประชุมคณะกรรมการศูนย์พิทักษฯ 30 มค63_๒๐๐๒๐๔_001_6

ประชุมคณะกรรมการศูนย์พิทักษฯ 30 มค63_๒๐๐๒๐๔_001_7

ประชุมคณะกรรมการศูนย์พิทักษฯ 30 มค63_๒๐๐๒๐๔_001_8

ประชุมคณะกรรมการศูนย์พิทักษฯ 30 มค63_๒๐๐๒๐๔_002

ประชุมคณะกรรมการศูนย์พิทักษฯ 30 มค63_๒๐๐๒๐๔_002_0

ประชุมคณะกรรมการศูนย์พิทักษฯ 30 มค63_๒๐๐๒๐๔_002_1

ประชุมคณะกรรมการศูนย์พิทักษฯ 30 มค63_๒๐๐๒๐๔_002_2

ประชุมคณะกรรมการศูนย์พิทักษฯ 30 มค63_๒๐๐๒๐๔_002_3

ประชุมคณะกรรมการศูนย์พิทักษฯ 30 มค63_๒๐๐๒๐๔_002_4

ประชุมคณะกรรมการศูนย์พิทักษฯ 30 มค63_๒๐๐๒๐๔_002_5

ประชุมคณะกรรมการศูนย์พิทักษฯ 30 มค63_๒๐๐๒๐๔_002_6

ประชุมคณะกรรมการศูนย์พิทักษฯ 30 มค63_๒๐๐๒๐๔_002_7