ประชุมคณะกรรมการ สกสค จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เดือน พฤศภาคม 2560

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 สำนักงาน สกสค.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดประชุมคณะกรรมการในคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ในเรื่องกิจการงานสำนักงาน รักษาสิทธิประโยชน์ รายชื่อผู้ค้างชำระเงินสงเคราะห์รายศพ ตลอดจนแนวทางการติดตามหนี้สมาชิกผู้กู้เงินโครงการ ช.พ.ค. และช.พ.ส. ที่หักกับเงินสนับสนุนพิเศษ  ก่อนการประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับท่านบุญเทียม  อังสวัสดิ์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  และในการประชุมครั้งนี้สำนักงาน ฯได้รับความร่วมมือจากธนาคารออมสินเขตประจวบคีรีขันธ์ ให้มีบุคลากรเข้าร่วมประชุมนำโดย นายบุญส่ง  กรีวงษ์ ตำแหน่งผู้อำนวยการเขต  ธนาคารออมสินเขตประจวบคีรีขันธ์    นางเขมวลัญช์  จารุชาติธาดา  ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต ธนาคารออมสินเขตประจวบคีรีขันธ์ หน่วยบริหารหนี้  และนายวสันต์  อินทร์แหยม ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต ธนาคารออมสินเขตประจวบคีรีขันธ์ หน่วยบริหารคดี ตามลำดับ เข้าร่วมประชุมหารือในเรื่องการติดตามหนี้สมาชิกผู้กู้เงินโครงการ ช.พ.ค. และช.พ.ส.   หลักเกณฑ์และแนวทางช่วยเหลือสมาชิกผู้กู้และผู้ค้ำประกัน ซึ่งเป็นประโยชน์กับผู้เกี่ยวข้องเป็นอย่างมาก  หากท่านใดมีความประสงค์จะปรึกษาหาแนวทางปรับโครงสร้างหนี้ และการช่วยเหลือต่างๆที่เกียวข้อง จากธนาคารออมสิน ท่านสามารถติดต่อได้ที่ ธนาคารออมสินเขต ประจวบคีรีขันธ์ได้ในวันและเวลาราชการได้อีกทางหนึ่งครับ

81 2 3 4 5 6 7 9 10