ประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่ สนง.สกสค.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นายยม อยู่ชมบุญ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประชุมประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่ สนง.สกสค.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีการชี้แจงข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดำเนินกิจการงาน สกสค. เป็นไปตามระเบียบของสำนักงานคณะกรรมกการ สกสค.ต่อไป
ประชุมเจ้าหน้าที่_๒๑๐๑๒๖_0

ประชุมเจ้าหน้าที่_๒๑๐๑๒๖_1

ประชุมเจ้าหน้าที่_๒๑๐๑๒๖_3