ผู้อำนวยการสกสค. ให้คำปรึกษาแก่สมาชิกโครงการกู้ ช.พ.ค.

12

ผู้อำนวยการสกสค. ให้คำปรึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สิน แก่สมาชิกโครงการกู้ ช.พ.ค.