ภาพการมอบเช็คเงินสงเคราะห์ แก่ญาติสมาชิก

S__11698274