มอบทุนทวีบุณยเกตุ 30 มค2563

สำนักงาน สกสค.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มอบทุนทวี บุณยเกตุ ในวันที่ 30 มกราคม 2563

ประชุมคณะกรรมการศูนย์พิทักษฯ 30 มค63_๒๐๐๒๐๔_000_7