สนง สกสค.จ.ประจวคีรีขันธ์ มอบเงินยืมค่าจัดการศพ ช.พ.ค. 200,000 บาท

สมเกียรติ เชื้อชะเอม 220862_๑๙๐๙๐๕_0002