สำนักงาน สกสค.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดประชุมคณะกรรมการในคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เดือน ตุลาคม 2559

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559 สำนักงาน สกสค.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดประชุมคณะกรรมการในคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ในเรื่องกิจการงาน ช.พ.ค. และช.พ.ส. เพื่อการบริการสมาชิกให้เป็นไปตามตามระเบียบ งาน ช.พ.ค. และงานช.พ.ส. ที่ดีแก่สมาชิกต่อไป

111555666777

333888 999 1000