สำนักงาน สกสค.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดประชุมคณะกรรมการในคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เดือน พฤศจิกายน 2559

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 สำนักงาน สกสค.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดประชุมคณะกรรมการในคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ในเรื่องกิจการงาน ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. เพื่อการบริการสมาชิกให้เป็นไปตามตามระเบียบ งาน ช.พ.ค. และงาน ช.พ.ส. ที่ดีแก่สมาชิกต่อไป

22 24 27