ขยายระยะเวลารับสมัครสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. กรณีพิเศษ (ระหว่างวันที่ 16 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2564)

1

2


http://www.otep-cpks.go.th/otepcpks/wp-content/uploads/2016/05/%E0%B8%8C%E0%B8%AA.-1-%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%81-%E0%B8%8A.%E0%B8%9E.%E0%B8%84.%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9-62.pdf

http://www.otep-cpks.go.th/otepcpks/wp-content/uploads/2016/05/%E0%B8%8C%E0%B8%AA.-1-%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%81-%E0%B8%8A.%E0%B8%9E.%E0%B8%AA.%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9-62.pdf